2006, Dec 28, Glenelg vs. McDonogh (Varsity) - wamthephotoman